Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO  Nr 19 W KRAKOWIE

 

Spis treści:

Rozdział I.    Postanowienia ogólne

Rozdział II.   Organizacja, zadania oraz zakres opieki i wychowania  realizowane przez żłobek

Rozdział III.  Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki żłobka

Rozdział IV.  Warunki współdziałania z innymi instytucjami i Organizacjami

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Regulamin Organizacyjny  Żłobka określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działań.

 • 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia  4 luty 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. Nr 45, poz. 235)
 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. Nr XI/119/11 Załącznik Nr 10 – Statut Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie

 

 • 3

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców                      ( opiekunów prawnych) – 4 rok życia.

 

 • 4
 1. Miejscem prowadzenia Żłobka Nr 19 jest miasto Kraków ul. Świtezianki 7
 2. Organem, który utworzył Żłobek jest Gmina Kraków.
 3. Obszarem działania Żłobka jest teren Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Żłobek dysponuje  75 miejscami.
 5. Dopuszcza się przyjęcie dzieci ponad limit określone w ust. 4  przy czym przekroczenie limitu nie może być większe niż o 10% .
 6. Żłobek Nr  19 jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, prowadzoną w formie jednostki budżetowej gminy.
 7. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

 

 • 5

Żłobek Nr 19  realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną nad dziećmi, o których mowa w § 3.

 

Rozdział II. Organizacja, zadania oraz zakres opieki i wychowania realizowane przez żłobek

 

 • 6

Do działalności podstawowej Żłobka należy:

 1.  tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 2.  poszanowanie podmiotowości dziecka,
 3.  zaspakajanie potrzeb dziecka w szczególności poprzez kierowanie się :

  1)  dobrem dziecka,

  2)  poszanowaniem praw dziecka,

  3)  koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualne oddziaływania

        wychowawcze,

 1.  zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 2.  organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka na podstawie miesięcznych

   planów pracy opiekuńczo-wychowawczej

 1.  uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami

    prawnymi,

 1.  przestrzeganie standardów świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych,
 2.  współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie

    opieki i wychowania dzieci,

 1.  ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej,
 2. zapewnienie odpowiedniego do wieku wyżywienia w trakcie pobytu dziecka w żłobku.

 

 • 7
 1. Żłobek czyny jest w dni robocze, w godzinach od  6,30 do 17,00
 2. Czas pracy oraz organizację pracy poszczególnych komórek żłobka określi w drodze zarządzenia Dyrektor Żłobka.
 3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor Żłobka wywiesza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług żłobka, lub w inny dostępny sposób.

 

 • 8
 1. Przyjmowanie dziecka do żłobka odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka w celu zapisania dziecka do żłobka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dyrektor Żłobka przyjmuje karty zapisu przez cały rok. Dzieci do żłobka przyjmowane są  w ramach posiadania wolnych miejsc.
 2. Zasady naboru do żłobka dyrektor określa w Regulaminie rekrutacji.
 3. Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka umowę w sprawie korzystania ze żłobka, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Umowa, o której mowa w pkt. 2, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze żłobka.
 5. W dniu przyjęcia do żłobka , dziecko powinno posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 6. Do żłobka nie są  przyjmowane dzieci chore.
 7. W razie stwierdzenia zachorowania w trakcie pobytu dziecka w żłobku , rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, na wezwanie żłobka , mają obowiązek bezzwłocznego odebrania dziecka z placówki .
 8. Każde dziecko, korzystające ze świadczeń żłobka, powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez  w/w inną osobę.

 

 1. Zasady odpłatności za żłobek
 1. korzystanie ze żłobka ma charakter odpłatny,
 2. na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się opłata za pobyt dziecka w żłobku i opłata za żywienie,
 3. opłata powinna być wniesiona do 10-go  dnia każdego miesiąca,
 4. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej  przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
 5. wysokości opłaty za pobyt dziecka, o której mowa w pkt. 2 i dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat ustala Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały.

 

 • 9
 1. Podstawą do rozwiązania umowy może być:
 1. nie uregulowanie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, wymagalnych opłat za korzystanie ze żłobka, o których mowa w § 8 ust. 2, pkt. 2, do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków na rachunku bankowym żłobka.
 2. nie zgłoszenia się dziecka do 3 dni od dnia, w którym zgodnie z zawartą umową dziecko powinno rozpocząć korzystanie z usług żłobka, gdy rodzice/opiekunowie nie powiadomią dyrektora żłobka o przyczynie jego nieobecności,
 3. wypowiedzenie niniejszej umowy przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka
  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 4. porozumienie stron w każdym czasie.
 1.   Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

      nieważności.

 1. W przypadku rozwiązania umowy w ciągu trwania miesiąca opłata stała nie podlega

      zwrotowi.

 • 10

Wszyscy pracownicy żłobka są pouczeni o zasadach bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 11

Dyrektor żłobka określi, w drodze zarządzenia, ilość grup ich strukturę wewnętrzną oraz obsadę etatową.

 • 12

Działania Żłobka mogą być uzupełniane wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy.

 

 • 13
 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor Żłobka, zwany dalej Dyrektorem.
 2. Dyrektor zarządza Żłobkiem jednoosobowo i reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 3. Dyrektora Żłobka zatrudnia Prezydent Miasta Krakowa.
 4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta

   Krakowa.

 1. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą Żłobek jako pracodawcę jest

   Dyrektor.

 1. W czasie nieobecności, obowiązki dyrektora przejmuje zastępca dyrektora lub osoba przez

    niego wyznaczona.

 

 • 14
 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

 1) dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu

     prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,

 2) prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej Żłobka,

 3) dokonywanie oceny pracy pracowników oraz prowadzenie awansu zawodowego

     pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 4) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań Żłobka oraz z wykonania budżetu,

 5) realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej

     oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.

 1. Dyrektor odpowiada za realizację zadań, w szczególności określonych w regulaminie

   organizacyjnym oraz za całość gospodarki finansowej Żłobka, a zwłaszcza za:

 1) sprawną i zgodną z przepisami prawa pracę Żłobka

 2) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,

 3) podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników oraz właściwy dobór kadr zgodnie z

     wymaganiami kwalifikacyjnymi,

 4) nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych pracowników Żłobka,

 5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny i porządku pracy,

 6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponosi

      odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 7) organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Żłobka.

 1. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń.
 2. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa innym pracownikom do podpisywania  

   określonych dokumentów, z wyłączeniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych.

 

 • 15
 1. Zastępca dyrektora zajmuję się sprawami nie wchodzącymi w zakres obowiązków

  dyrektora, a mającymi zasięg organizacji i zarządzania placówką.

 1. W szczególności zastępca odpowiada za:

 1) sprawy administracyjne żłobka,

 2) sprawy OC,

 3) sprawy BIP,

 4) sprawozdawczość do GUS

 5) prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych żłobka.

 1. Zastępca zastępuje dyrektora żłobka w czasie jego nieobecności.

 

 • 16
 1. Na strukturę organizacyjną Żłobka składają się:
 1. dział dydaktyczno-medyczny
 2. dział administracyjno-gospodarczy
 3. sekcja ekonomiczno-finansowa
 4. samodzielne stanowiska pracy.

 

 • 17
 1. DZIAŁ DYDAKTYCZNO – MEDYCZNY 

  1)   Pracą działu kieruje starszy opiekun

  2)   W dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1.      a) wieloosobowe stanowiska pracy opiekunów
 2. b)  wieloosobowe stanowiska pracy pielęgniarki i położnej,
 3. c)  wieloosobowe stanowiska pracy pokojowej,      

 

 1. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

  1)   Pracą działu kieruje  starszy referent

  2)   W dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1.      a) jednoosobowe stanowisko pracy dietetyka,
 2. c)  wieloosobowe stanowiska pracy kucharek,
 3. d)  stanowisko pracy konserwatora,
 4. e)  stanowisko pracy pracownika gospodarczego.

 

 1. SEKCJA EKONOMICZNO – FINANSOWA

  1)   Pracą sekcji kieruje Główny księgowy.

  2)   W ramach sekcji tworzy się stanowisko:

 1.     a) starszego księgowego

 

 1. SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
 1. stanowisko specjalisty ds. bhp

 

 • 18

Podstawowy zakres zadań i odpowiedzialności działu  dydaktyczno-medycznego:

 1.  Starszy opiekun  – odpowiada m.in. za:

  1) prawidłowe przygotowywanie i realizację planów pracy w poszczególnych grupach

     wiekowych dzieci,

  2) umieszczenie dziecka w grupie wiekowej , odpowiedniej do wieku i poziomu

     rozwoju dziecka,

  3) prowadzi szkolenia pracowników z zakresu pracy wychowawczo-edukacyjnej,

  4) prowadzi dokumentację dzieci.

 

 1.  opiekunowie, którzy zobowiązani są w szczególności do:

  1) organizowania pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,

  2) kierowania procesem wychowawczym dziecka,

  3) opracowania planu pracy,

  4) realizowania zadań wynikających z indywidualnego planu pracy,

  5) pozostawania w stałym kontakcie z rodziną dziecka,

  6) kierowania procesem wychowawczym (jeden  opiekun nie więcej niż 8 dzieci,

      a w grupie do której uczęszcza choćby jedno dziecko do 1 roku życia lub dziecko

      niepełnosprawne – jeden opiekun nie więcej niż 5 dzieci),

  7) prowadzenia zabaw z dziećmi,

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 2. odpowiedniego przygotowania dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
 3. wykazywania stałej troski  o bezpieczeństwo dzieci,
 4. utrzymania higieny i porządku w pomieszczeniach żłobka w przypadku braku pokojowych.
 1.  pielęgniarki i położne – odpowiedzialne w szczególności za:

  1) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zorganizowanie pomocy

    lekarskiej w razie potrzeby,

  2) wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych,

  3) kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych dot. żywienia i higieny,

  4) nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego w żłobku,

  5) prowadzenie dokumentacji medycznej ( karty szczepień , rejestr chorób

      zakaźnych),

  6) szkolenie personelu w zakresie ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.

  7) prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i

      pracowników żłobka.

 

 1.  pokojowe  – odpowiedzialne  w szczególności za:

  1) utrzymanie bieżącej czystości w przydzielonych pomieszczeniach żłobka,

  2) pomoc opiekunom i wychowawcom w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z

       dziećmi,

  3) pomoc przy karmieniu dzieci i wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych,

  4) pranie i naprawa bielizny.

 • 19

Podstawowy zakres zadań i odpowiedzialności działu administracyjno-gospodarczego:

 1.  starszy referent, do zadań którego należy między innymi:

  1) prowadzenie dokumentacji Żłobka zgodnie z instrukcją i jednolitym rzeczowym

    wykazem akt,

  2) pełnienie obowiązków kasjera i prowadzenie związanej z tym dokumentacji:

    raporty kasowe, rozliczanie zaliczek,

  3) ewidencja druków ścisłego zarachowania,

  4) wystawianie, ewidencja i rozliczanie delegacji służbowych,

  5) ewidencja czasu pracy pracowników,

  6) zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, biurowe, druki oraz inne niezbędne

      materiały – zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,

  7) prowadzenie archiwum  Żłobka,

  8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

  9) codzienne sporządzanie raportów żywieniowych,

  10) prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych artykułów żywnościowych,

  11) współpracuje z dietetyczką w sprawie ustalania jadłospisów.

 

 1. dietetyk- do zadań którego należy w szczególności:

  1) opracowywanie jadłospisu dla dzieci od 4 miesiąca życia  do 1 r. życia oraz od

      1 – 3 roku życia,

  2) prowadzenie konsultacji z rodzicami,

  3) prowadzenie szkoleń dla rodziców i pracowników żłobka w zakresie prawidłowego

      żywienia.

 

 1. pracownicy kuchni – odpowiadają w szczególności za:

  1) terminowe i dobrej jakości przygotowywanie posiłków dla dzieci,

  2) przestrzeganie zasad GHP i GMP,

  3) racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami żywnościowymi i energią.

 

 1. konserwator – odpowiada w szczególności za:

  1) sprawność i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się w budynku i na terenie

      żłobka,

 

 1. pracownik gospodarczy – odpowiada  w szczególności za:
  1. bieżące utrzymanie higieny i porządku w przydzielonych  pomieszczeniach żłobka,
  2. pielęgnację zieleni na terenie ogrodu żłobka, zamiatanie chodników, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych , odśnieżanie terenu.

 

 • 20
 1. Do zadań sekcji  ekonomiczno-finansowej należy m. in. prowadzenie  

   prawidłowej gospodarki finansowej, w szczególności:

 1)  prowadzenie rachunkowości Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami

 2)  nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości budżetowej i

      podatkowej,

 3)  prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 4)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi

      zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi

      będącymi w dyspozycji jednostki,

 5) opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich

    analiza,

 6) prowadzenie kontroli wewnętrznej,

 7)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.

 

 1. Upoważnia się głównego księgowego do:
 1. podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS (zgłoszeń i wyrejestrowań osób ubezpieczonych, raportów imiennych-miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych)
 2. podpisywania pism, wniosków kierowanych do władz samorządowych, instytucji w sprawach finansowych,
 3. podpisywanie faktur VAT.
 • 21
 1. Do zadań specjalisty BHP należy w szczególności:
 1. przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych dla pracowników żłobka,
 2. udział w komisji powypadkowej,
 3. sporządzanie protokołów powypadkowych pracowników i dzieci,
 4. opracowywanie dokumentacji z zakresu bhp.

 

Rozdział III. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki żłobka

 

 • 22
 1. Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawo do:

 

 1. korzystania z usług żłobka w zakresie zapewniającym prawidłowy rozwój dziecka, oparty na standardach opieki i wychowania.
 2. poszanowania godności.

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki żłobka mają prawo do:

 

 1. pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu  zajęć w grupach,
 2. pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
 3. wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez żłobek,

 

 1. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3, można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka Nr 19  lub Dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.
 2. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w ust 2 pkt 3, dyrektor żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług żłobka, w inny dostępny sposób.
 3. Dyrektor przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 12.00-14.00, a w przypadkach pilnych, bezzwłocznie.
 4. W razie nieobecności Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmuje zastępca dyrektora.

Rozdział IV. Warunki współdziałania z innymi instytucjami i organizacjami

 

 • 23
 1. Współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych , w

   szczególności z:

 1. innymi żłobkami,
 2. Radą Dzielnicy ,
 3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 4. Uczelniami Wyższymi Miasta Krakowa,
 5. innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci .

 

 1. Współpraca w szczególności dotyczy :
 1. uzgodnienia przerwy wakacyjnej z innymi żłobkami,
 2. przyjmowania dzieci przez inny żłobek w przypadku braku miejsc,
 3. praktyk studenckich,
 4. innych spraw nie wymienionych w pkt.1, 2 i 3.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

 • 24
 1. Regulamin organizacyjny wprowadzony zostaje zarządzeniem Dyrektora Żłobka.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane przez

   Dyrektora Żłobka w drodze zarządzenia.

 

 • 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem  28 lipca 2011 r.

 

 • 26

Traci moc Regulamin z dnia 4 kwietnia 2011 r.