Karta N

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

 

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.

Do korzystania z programu uprawnione są:

– rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

– placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

– niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

– rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

– uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

– uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach,

– opiekunowie placówek.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

100 % ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,

co najmniej 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, oraz na miejskie baseny,

– ulgi w wysokości 0,50 zł za korzystanie przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki za każdą dodatkową godzinę, przekraczającą 5 godzin dziennie. Dla rodzin objętych zarówno programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł,

– dzieci z rodzin objętych Krakowską Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem przyjmowane są do żłobków poza kolejnością oraz rodzice/opiekunowie zwolnieni są z opłaty za pobyt dziecka w żłobku (opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 199 zł miesięcznie),

wolnego wstępu dla dzieci niepełnosprawnych do krakowskiego ZOO (dla pozostałych członków rodziny 50 % zniżki),

bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie,

70 % zniżki na wybrane wydarzenia realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe,

– korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.